Monitoring pěších a cyklistů na cyklostezkách

v Jihomoravském kraji

K monitoringu návštěvnosti cyklostezek Jihomoravský kraj již více než 10 let využívá automatické sčítače značky Eco-counter, které v ČR dodává Partnerství, o.p.s. Pomocí 1 sčítače kraj dlouhodobě monitoruje vývoj návštěvnosti u Nového Přerova, 7 dalších sčítačů je vždy po určité době přesouváno na různé cyklostezky po celém Jihomoravském kraji. Výsledky pomáhají kraji i obcím k plánování investic do dalšího budování a údržby cyklostezek a umisťování doprovodné infrastruktury. Jihomoravský kraj tak dlouhodobě podporuje rozvoj nemotorové dopravy a turistiky ve městech a širších regionech.

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v obodobí 1. 10. 2017 - 31. 8. 2019 probíhal v rámci projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem projektu bylo propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Partnerství, o.p.s. podporuje rozvoj šetrné turistiky a dopravy. Od roku 2008 se zabýváme monitoringem cyklistů a pěších v národních parcích, CHKO a na cyklostezkách pomocí automatických sčítačů. Poskytujeme spolehlivá data o návštěvnosti důležitá pro plánování investic do cyklistické a pěší dopravy i pro management turistických destinací. 
www.scitace.cz 
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování a propagace dálkových cyklotras. Ve spolupráci s MMR zajišťuje Partnerství, o.p.s. koordinaci rozvoje dálkových cyklotras EuroVelo a Greenwa­ys v ČR a pečuje o celonárodní certifikaci Cyklisté vítáni. V rámci koordinace provádí Partnerství, o.p.s. i měření návštěvnosti. 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism provozuje marketingový informační systém Tourdata, který podporuje systematické shromažďování dat o cestovních ruchu a jejich analýzu. Současně poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity turistických destinací. Partnerství, o.p.s. spolupracuje s CzechTourismem na poskytování dat o návštěvnosti turistických stezek odborné i laické veřejnosti. 
www.tourdata.cz